Krúžky

Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola, Školská 2, 943 54 Svodín
Adresa školyŠkolská ulica 2, 943 54 Svodín
Telefón00421367594121
E-mailzs@svodin.sk
WWW stránkazssvodin.edupage.org
ZriaďovateľObec Svodín
 Hlavná 1
 943 54 Svodín

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Katarína Nyitraiová0367594121 zs@svodin.sk
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaPaedDr. Karol Krško 
pedagogickí zamestnanciMgr. Csatlósová Mária 
 Mgr. Veronika Pinterová 
   
ostatní zamestnanciSurányiová Eva 
   
zástupcovia rodičovStarovičová Zlatica 
 Mikušková Žaneta 
 Király Štefan 
 Petrócziová Viera 
zástupca zriaďovateľaFerkodičová Zuzana 
iníMikula Ladislav 
 Ing. Piszton Oto 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
MZ l.stupňaMgr.M. CsatlósováSJL,MAT, PRI,VYV,TV,HUV,ETV,NAV,PV 
PK ll. stupňaMgr. V. PinterováSJL,M,F,CH,B,P,G,ANJ,NEJ,ON,DEJ,TVaŠ,HUV,VYV,TCHV,EnV,ETV,NAV 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 51

Počet tried: 9

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried1111111119
počet žiakov52839647751
z toho ŠVVP  1 112229
z toho v ŠKD326331   18

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2016: 3 súčet / počet dievčat 2

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2016: 5 / počet dievčat 4

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet 0 / počet dievčat

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2016

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov111   3

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení   42219
prijatí   42219
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

Trieda..................................jazyk.AjBDDEnvEvFFGHvChIvI
8.A  2,832,71 2,43 3,29 313,4 1
9.A  2,332,57 2,431,83 3 2,2913 1
7.A  1,523 1,25 2,33 2,6712 1,25
1.A           1   
2.A           1   
3.A  2        1 1,17 
4.A  2        1 1,33 
5.A  2,562,88 2,38    2,631  1,11
6.A  2,172,33 2,51,83 1,83 2,51  1,33

TriedaMNvNjOnOvPvPPrPrvPrvREVRUJSjSJLSpr
8.A2,57 2,42,432,431 3,5     3,141
9.A2,43 2,23 1       31
7.A2 21114      31,75
1.A2    1   1,2   2,21,2
2.A2    1   1   11
3.A2,43    1,29 2,17     2,711
4.A2    1 2     2,331
5.A2,11    1       2,891,22
6.A2,5  1,171,17        2,331

TriedaSVPESpTchvTŠVTvTHFVUCVVUVvZZ
8.A 1 1    11  
9.A21 1    1,141  
7.A 111  1  1  
1.A   1     1,2  
2.A   1     1  
3.A   1  12,33 1  
4.A   1   1,67 1  
5.A  11   4 1  
6.A  1,171     1  

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
8.A7700
9.A7700
7.A4400
1.A5410
2.A1100
3.A7700
4.A3300
5.A9900
6.A6600

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
8.A71535219,291480211,43557,86
9.A7823117,57823117,5700,00
7.A4818204,50703175,7511528,75
1.A546693,2043286,40346,80
2.A18686,008686,0000,00
3.A763090,0063090,0000,00
4.A317558,3317056,6751,67
5.A972780,7867374,78546,00
6.A6908151,33908151,3300,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Národný priemer
Monitor SJL 5849,2 %63,1%
Monitor MAT 5855,8 %62,3%
    
Monitor SJL 9644,0%61,2%
Monitor MAT 9625,0%56,4%

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku1111111119
Matematika 5.-9.    ISCED2ISCED2ISCED2ISCED2ISCED2 
Cudzie jazyky 3.-9.  ISCED1ISCED1ISCED2ISCED2ISCED2ISCED2ISCED2 
Cudzie jazyky 5.-9.    ISCED2ISCED2ISCED2ISCED2ISCED2 
Výtvarná výchova 1.-9.ISCED1ISCED1ISCED1ISCED1ISCED2ISCED2ISCED2ISCED2ISCED2 
Hudobná výchova 1.-9.ISCED1ISCED1ISCED1ISCED1ISCED2ISCED2ISCED2ISCED2ISCED2 
Technická výchova 5.-9.    ISCED2ISCED2ISCED2ISCED2ISCED2 
Enviromentálna výchova     ISCED2ISCED2ISCED2Variant1 
Variant A pre žiakov so ZZ     ISCEDAISCEDAISCED AISCED A 
Variant B pre žiakov  ISCED   ISCED   

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni
ISCED 11.Telesná a športová výchova2+1
ISCED 11.Pracovné vyučovanie1
ISCED 25.Slovenský jazyk a literatúra 5+1
ISCED 25,Matematika4+1
ISCED 25.Anglický jazyk3+1
ISCED 12.Slovenský jazyk8+1
ISCED 1 2. Pracovné vyučovanie1
ISCED 12.Telesná a športová výchova2+1
ISCED 26.Biológia1+1
ISCED 26.Enviromentálna výchova1
ISCED 26.Slovenský jazyk4+1
ISCED 2 6.Anglický jazyk3+1

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka   
Prvého ročníka140
Bežných tried6468
Špeciálnych tried   
Pre nadaných   
Spolu7500

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.
TPP52
DPP3 
Znížený úväzok1 
ZPS  
Na dohodu11

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov268
vychovávateľov 11
asistentov učiteľa   
    
spolu279

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
6.Fyzika1
7.Fyzika1
8.Fyzika2
9.Fyzika1
5.Geografia2
6.Geografia2
7.Geografia2
8.Geografia2
9.Geografia1

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška42
2.kvalifikačná skúška00
štúdium školského manažmentu10
špecializačné inovačné štúdium10
špecializačné kvalifikačné11
postgraduálne00
doplňujúce pedagogické11
vysokoškolské pedagogické00
vysokoškolské nepedagogické00
funkčné vzdelávanie10
adaptačné vzdelávanie12

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád


Názov súťažePočet žiakovobv.kolookr.koloMatica slovenskáŠkol.úspech
Hviezdoslavov Kubín31.miesto, 2.miesto3.miesto  
Zábavná slovenčina35.miesto   
Poznaj svoju vlasť32.miesto 6,7,miesto 
Geografická olympiáda2 úspešní riešitelia  
Biologická olympiáda1 úspešní riešitelia  
Matematická olympiiáda1 úspešní riešitelia  
Ochranárik očami detí6 úspešní  
Olympiáda SJL1 18.miesto  
Zábavná matematika 411.,12.miesto   
Jednota Cup - dievč.5 4.miesto  
Jednota Cup - chlapci5 4.miesto  
Moje Vianoce -lit.,výtv.s.    úspeš.

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Prezentácia školy na verejnosti v školskom roku 2016/2017

SEPTEMBER: Deň mlieka na škole

OKTÓBER: - jesenné tvorivé dielne

- výstavka ovocia a zeleniny

- ochutnávka pečenej tekvice - spoznávame nové chute - NPBoja proti Obezite

- Halloweenská party

NOVEMBER: - vystúpenie na obecných oslavách pre dôchodcov

- návšteva výstavy Cosmos Discovery - spolu s rodičmi a pedag. v Inchebe v BA

- Testovanie 5

- beseda - extrémizmus, negatívne javy

- projekt Jesenné práce na poliach

- imatrikulácia prvákov

DECEMBER: - do školy zavítal Mikuláš

- účasť na obecných oslavách Vianoc

- vianočná akadémia

JANUÁR: - športové dopoludnie

- školské kolo Hviezdoslavov Kubín

FEBRUÁR: - maškarný ples

- Valentínska pošta

- Vesmír očami detí

MAREC: - beseda na tému: Protidrogová prevencia, kriminalita, šikanovanie, kyberšikana

- 3. Noc s Andersenom pre ročníky 5. - 9.

- návšteva knižnice - MArec - mesiac kníh

- Deň vody na ZŠ

APRÍL : - 3. Noc s Andersenom pre ročníky 1. - 4.

- zapojili sme sa do verejnej zbierky Deň narcisov - boj proti rakovine

- návšteva obecnej knižnice

- Škola hrou - chemická show

- Deň Zeme - projekt. vyučovanie

MÁJ: - Deň Matiek a rodiny - akadémia

-zber papiera

- vlastivedná súťaž - MS Štúrovo

- účasť na obecných oslavách Majáles

JÚN: - Deň detí - enviromentálna exkurzia, návšteva svodínskeho lesa

- Škola v prírode - Tajov, Hotel Lesák

- rozlúčková slávnosť deviatakov

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé: Zelená škola - koordinátor : RNDr. Marta Fótiová

Škola podporujúca zdravie - koordinátor: Mgr. Mária Csatlósová

Infovek

Program Ovocie pre školy - v spolupráci s Vitalita - Ing. Fialom

Národný projekt Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno - patologických javov - koordinátor: Mgr. Veronika Pinterová

Národný program boja proti obezite - Mgr. Mária Csatlósová

Národný projekt Moderné vzdelávanie - digitalizácia škôl - Mgr. Katarína Nyitraiová

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva - Mgr. Katarína Nyitraiová

B) Krátkodobé: Pre žiakov ročníkov 5. - 9. každoročne zadávame projekty z predmetov, v rámci ktorých majú možnosť sa prezentovať a ukázať svoju tvorivosť, schopnosti a zručnosti svojim mladším i starším spolužiakom i pedagógom.

C) V školskom roku 2016/2017 boli školou vypracované projekty: " Energia s rozumom!"

Za krásou našej vlasti - Nadácia Svodín

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Druh inšpekcie: Tematická - 3. a 4. 10.2017 - zameraná na rozvoj čitateľskej gramotnosti.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Základná škola pozostáva z priestorov nad jedálňou, využíva telocvičňu a miestnosti na poschodí telocvične: triedy+ŠKD:

Realizáciou rekonštrukcie zvyšujeme úroveň a funkčnosť vybavenia školy. Bolo potrebné vymaľovať triedu a chodbu ZŚ, vvymeniť radiátory v triede.

Škola disponuje odbornou učebňou informatiky. V dvoch učebniach máme k dispozícii interaktívnu tabuľu s dataprojektorom. Obnovili sme aj vybavenie CD prehrávačov na výuku cudzích jazykov a hudobnej výchovy.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

133 692,- €, z toho: normatív 120 392, €, dohadovacie konanie 13 300, €

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

soc. znev. 2 015, 44 €,

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

VP: 1 575, 65 € . Škola v prírode 1 526, 00 €. Odchodné 1 963, 00 € . Od štátu - zvýšenie 1 912,00 €, Knihy 154,00 €,

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

398,00 €

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

ŠKD: 5 802,00 € , Vrátené zdravotné - 1 149,90 €, Nadácia 200 €, Obec Svodín 2 875,99 €. Projekt Ovocie na školách 87, 89 €. Ekopolis 700, 00 €

Spolu finančné náklady na rok: 154 051, 87 €.

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Hlavnou snahou školy je, aby žiaci vedeli využiť nadobudnuté vedomosti a skúsenosti v praktickom živote, vedeli diskutovať o problémoch a riešiť ich.

Pre uchovávanie ľudových tradícií v obci zaraďujeme do učebných plánov Regionálnu výchovu a tradičnú ľudovú kultúru a jej ciele sa premietajú do učebných predmetov /slovenský jazyk, vlastiveda, výtvarná a hudobná výchova, pracovné vyučovanie /;

vo zvýšenej miere sa naďalej venujeme environmentálnej výchove. Pre jej realizáciu posilňujeme hodinovú dotáciu vyučovania prírodovedy, biológie, geografie v jednotlivých ročníkoch ISCED 1, ISCED 2. Je to zároveň jedna z úloh realizácie projektu Zdravá škola.

Uvedomujeme si potrebu pravidelnej športovej aktivity detí, posilňujeme hodinovú dotáciu telesnej a športovej výchovy, naďalej budeme ponúkať možnosti športovania aj v krúžkovej činnosti.

Jednou z úloh ŠVP a potreba spoločnosti je poskytovať vzdelanie v oblasti IKT. V oblasti IKT sa zaznamenal výrazný kvalitatívny posun vo vybavení multimediálnou technikou, ktorá sa využíva vo vyučovacom procese.

Veľký význam má výučba cudzieho jazyka, zaviedli sme vyučovanie anglického jazyka od 3. ročníka a nemeckého jazyka od 7. ročníka ZŠ.

Budeme pokračovať v úspešnej práci s integrovanými žiakmi a žiakmi s poruchami učenia. V tejto oblasti máme dobré dlhoročné skúsenosti, pod vedením špeciálnych pedagógov pomáhame žiakom prekonávať ich postihnutie, dávame im možnosť rovnocenne sa začleniť do triedneho kolektívu.

Koncepcia rozvoja našej školy na nasledujúce obdobie

V oblasti riadenia:

- našim najdôležitejším partnerom je rodič, je potrebné s ním spolupracovať tak, aby sa vytvoril zdravý a otvorený vzťah medzi školou a rodičom, ktorý slúži záujmom ich detí. Za týmto účelom budeme pokračovať v už rozbehnutých a úspešných spoločných podujatiach, ktoré mienime aj rozširovať

- budeme upevňovať a naďalej rozvíjať dobrú spoluprácu so zriaďovateľom, miestnymi spoločenskými organizáciami, ktorí sú nám nápomocní vo výchovno-vzdelávacej činnosti školy

- rozširujeme spoluprácu s metodickými orgánmi :

Metodicko - pedagogické centrum v Nitre, Štátny pedagogický ústav v Bratislave, Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania v Bratislave, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Leviciach, Centrom špeciálno - pedagogického poradenstva a prevencie v Leviciach.

-naďalej budeme hľadať priateľov a sponzorov školy na podporu jej ďalšieho rozvoja

- budeme zabezpečovať nerušený a úspešný chod celej školy s vhodnými, jasnými a jednoznačnými riadiacimi pokynmi a činnosťami, ktoré v prvom rade budú slúžiť záujmom detí

- naďalej publikovať v médiách dosiahnuté úspechy našej školy vo výchovno-vzdelávacom procese

V personálnej oblasti

-za veľmi dôležité pokladáme odborný rast zamestnancov, motiváciu, bez ktorej nemôžeme zabezpečiť sústavnú a kvalitnú výchovno-vzdelávaciu činnosť. podpora odborného rastu, podpora zamestnancov v štúdiu - doplnenie kvalifikácie - geografia, fyzika, nemecký jazyk

-dosiahnuť silné napojenie rodičov na školu a ich podporu

-rozvíjať medziľudské vzťahy - otvorená komunikácia

-zapájanie do súťaží a projektov

V oblasti výchovno-vyučovacej činnosti

Obstáť a vyhovieť požiadavkám 21. storočia:

- vytvoriť školu, ktorej centrom je dieťa

- zabezpečovať vedomosti používateľné v živote

Výchova a vzdelanie

- - vytvoriť optimálne prostredie pre vyučovací proces

- vychovávať k zdravému životnému štýlu

- zlepšovať výchovno - vzdelávacie výsledky

- motivovať žiakov - zavádzať aktivačné, motivačné a kreatívne metódy, preferovať pozitívnu motiváciu,

využívať nové netradičné metódy a formy práce,

- zvýšiť názornosť vyučovania pomocou IKT,

- vzťah učiteľ - žiak založiť na vzájomnej úcte, rešpektovaní a spolupráce

- eliminovať negatívne vplyvy prostredia

- dbať na individuálne potreby žiaka

- rozvíjať čitateľskú a finančnú gramotnosť - zaradiť ju do všetkých predmetov,

- rozvíjať komunikačné zručnosti - naučiť žiakov čítať s porozumením, vytvoriť z knižnice centrum čitateľských zručností

- pritiahnuť deti k športu cez záujmové útvary,

- rozvíjať počítačovú gramotnosť - projektové vyučovanie, vzdelávanie cez internet - rôzne elektronické databázy, záujmové útvary,

Priestorové podmienky

-- zmodernizovať WC v škole,

Materiálno-technické podmienky

obnova a zabezpečenie učebných a didaktických pomôcok,

nákup kníh do školskej knižnice

vytvárať podmienky pre bezpečnosť a ochranu zdravia žiakovv

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Silné stránky školy:

. starostlivosť o deti vyžadujúce špecifické podmienky vzdelávania, začlenených žiakov;

· úspešnosť rozmiestnenia žiakov na SŠ;

· športové a tradičné aktivity;

· 100% odbornosť vyučovania na I.st., primeraná odbornosť vyučovania hlavných

predmetov na II.st. (SJL, ANJ, BIO, MAT, INF, DEJ,);

· kvalitne fungujúca tímová práca učiteľov;

· dobrá počítačová gramotnosť takmer všetkých pedagogických zamestnancov;

· projektové aktivity školy a realizácia niekoľkých projektov;

· estetizácia a inovácia prostredia školy;

· dobrá vybavenosť školy IKT technikou (PC učebňa, pripojenie na internet);

· prezentácia školy na verejnosti (akadémie, obecná TV, regionálne noviny);

· akceptácia vzdelávacích a výchovných zámerov školy zákonnými zástupcami detí ;

· fungujúca práca záujmových krúžkov;

· spolupráca so zriaďovateľom - OcÚ Svodín l a inými organizáciami.

Slabé stránky školy:

· chýbajúce nové učebnice - školský vzdelávací program;

· vysoký počet žiakov zo soc. znevýhodneného prostredia

· neodbornosť vyučovania niektorých predmetov ( chémia,fyzika, geografia );

· komunikácia s rodičmi problémových žiakov pri riešení vzniknutých problémov / napr. vysoký počet vymeškaných hodín a pod./

Príležitosti

· zlepšujúce sa podmienky vzdelávania žiakov v škole - PC učebňa, interaktívna učebňa, školská knižnica, výukových softvérov a učebných pomôcok;

· odbornú štruktúru vyučovania skvalitniť na 100 %;

· získať žiakov zo susedných obcí;

· v maximálnej miere uspokojovať požiadavky objednávateľov školských služieb, t. j.rodičov a ich detí;

· umožniť ďalšie vzdelávanie učiteľov (metodické centrum, vysoké školy);

· využívať možnosti štrukturálnych fondov;

· rozvíjať informačný systém slúžiaci absolventom ZŠ na výber stredných škôl, využívať

moderné informačné technológie pri rozvoji poradenstva o povolaniach a zamestnaniach;

· zmeniť školu na centrum vzdelávania, športu a kultúry

· venovať zvláštnu pozornosť výučbe cudzích jazykov, environmentálnej výchove

a informačným technológiám.

Riziká

. demografický pokles populácie;

· nepriaznivá ekonomická situácia v niektorých rodinách;

· nedostatočný záujem zo strany rodičovskej verejnosti ;

· negatívne vplyvy na žiakov cez masovokomunikačné prostriedky;

· zvyšujúci sa počet žiakov so ŠVVP a poruchami učenia a správania

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

V škole vytvárame bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky vo všetkých priestoroch, ktoré slúžia na vyučovanie aj činnosť mimo vyučovania. Pri zostavovaní rozvrhu vyučovania sú dodržiavané psycho - hygienické zásady a organizácia vyučovania podľa prevádzkového poriadku školy. Počas prestávok je zabezpečený dozor. Pre žiakov, ktorí nemajú po skončení vyučovania autobusový spoj, sú zapísaný do Školského klubu žiakov. Úvodné vyučovacie hodiny na začiatku školského roka venujú triedni učitelia poučeniu žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vhodnom správaní sa pri predchádzaní vzniku rôznych úrazov, ktoré sú zahrnuté do školského poriadku pre žiakov. Zákonní zástupcovia žiakov sú so školským poriadkom oboznámení na prvom zasadnutí rodičov a vzápätí svojím podpisom vyjadrili súhlas so školským poriadkom. Zamestnanci absolvujú pravidelné školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a proti požiaru. Všetci zamestnanci absolvovali kurz prvej pomoci.

Zamestnávateľ spolu s bezpečnostným technikom zabezpečuje pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia a odstraňovanie nedostatkov podľa výsledkov revízií.

Na druhom stupni sa prierezová téma Ochrana života a zdravia realizuje prostredníctvom učebných predmetov a samostatných organizačných foriem vyučovania - didaktických hier a účelových cvičení. Sú vypracované prevádzkové poriadky odborných učební, telocvične a smernice na organizovanie školských výletov, exkurzií, plaveckého výcviku, školy v prírode.

Zvláštnu pozornosť venujeme prevencii šikanovania na škole.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíVedúci
BEDMINTON!15Mgr. Marek Minárik
PRÍPRAVA NA MONITOR8RNDr. Roland Kurcz
SVET FANTÁZIE!12Mgr. Erika Šimonová
ŠPORTOVÝ KRÚŽOK17PaedDr. Karol Krško
VŠETKO - ČO NÁS BAVÍ!13Mgr. Mária Csatlósová
ZUMBA9RNDr. Marta Fótiová

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Rodičia sa združujú v spoločenstve rodičov. Majú zvolenú Radu rodičov, ktorá sa pravidelne stretávala s vedením školy. Spolupráca bola orientovaná na všestrannú pomoc pri skvalitňovaní vyučovacieho procesu.

Škola v spolupráci s rodičmi zabezpečovala pre žiakov pracovné zošity, knihy na zlepšenie vyučovacieho procesu. Rodičia finančne podporovali Školu v prírode v Tajove, divadelné predstavenie komorného divadla z Prešova, koncert Labyrint, Noci s Andersenom na škole, maškarný ples cenami do tomboly , podporovali žiakov pri reprezentácii na rôznych súťažiach, olympiádach.

Prispievali na knižné odmeny pre žiakov, ktorí dosahujú výborný prospech a vzorné správanie.

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Škola počas školského roka spolupracovala s Materskou školou,ktorá pôsobí v obci. Uskutočňovali sa vzájomné návštevy a akcie ( vianočná akadémia, deň matiek, divadelné predstavenie a pod.).

Život školy, úspechy našich žiakov a pedagógov, dianie na škole aktívne propagujú obecné masovokomunikačné prostriedky: Konfer - obecná TV a Dobra - obecné noviny.

Pre kvalitné plnenie cieľa: starostlivosť o žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami , škola spolupracuje so Súkromným centrom špeciálno - pedagogického poradenstva vo Svodíne .

Dobrú spoluprácu máme aj s miestnou obecnou políciou, miestnym odborom Matice slovenskej, obecným úradom, miestnou knižnicou, hasičským zborom, , Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Štúrove a v Nových Zámkoch.

Záver

Vypracoval: Mgr. Katarína Nyitraiová

V Svodíne, 30. augusta 2017

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

Vyjadrenie rady školy

Vyjadrenie Rady školy:

Rada školy odporúča zriaďovateľovi

Obec Svodín

s c h v á l i ť

Správu o výsledkoch a podmienkach

výchovno-vzdelávacej činnosti

základnej školy za školský rok 2016/2017

...............................................................

predseda Rady školy pri ZŠ Svodín

Stanovisko zriaďovateľa:

Obec Svodín

s c h v a ľ u j e

Správu o výsledkoch a podmienkach

výchovno-vzdelávacej činnosti

základnej školy za školský rok 2016/2017

..........................................................

Gabriel Vígh

starosta obce Svodín

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Školská 2
    943 54 Svodín
  • +421-36-7594121

Fotogaléria