Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola, Školská 2, 943 54 Svodín
Adresa školyŠkolská ulica 2, 943 54 Svodín
Telefón00421367594121
E-mailzs@svodin.sk
WWW stránkazssvodin.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Katarína Nyitraiová   
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaPaedDr. Karol Krško 
pedagogickí zamestnanciMgr. Csatlósová Mária 
 RNDr. Marta Fótiová 
   
ostatní zamestnanciSurányiová Eva 
   
zástupcovia rodičovSzabóová Henrieta 
   
 Hrdličková Erika 
 Hausknechtová Soňa 
zástupca zriaďovateľaFerkodičová Zuzana 
iníMikula Ladislav 
 Ing. Piszton Oto 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
MZ l.stupňaMgr.M. CsatlósováSJL,MAT, PRI,VYV,TV,HUV,ETV,NAV,PV 
PK ll. stupňaRNDr. Marta FótiováSJL,M,F,CH,B,P,G,ANJ,NEJ,ON,DEJ,TVaŠ,HUV,VYV,TCHV,EnV,ETV,NAV 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 48

Počet tried: 9

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried1101011117
počet žiakov935408315451
z toho ŠVVP 11  2 5110
z toho v ŠKD4344     15

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2019: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2019: súčet / počet dievčat Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2020
 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

Trieda..................................jazyk.AjBDDEnvEvFFGHvChIvI
                
3.A  1            
1.A               
2.A               
4.A  1,5            
6.A  2,432,83     2,672,83    
7.A  1,672,67     2,333 2,67  
8.A  1,791,88     2,41,5 1,88  
9.A  22,33     2,332 2,33  

TriedaMNvNjOnOvPvPPrPrvPrvREVRUJSjSJLSpr
                
3.A2,8      1     2,81
1.A              1
2.A3,33        2   41
4.A1,5      1,25     1,751
6.A2,5            2,381
7.A2,67 1,67          2,671
8.A2,07 2,38   3      1,641
9.A2,25 2,33          21

TriedaSVPESpTchvTŠVTvTHFVUCVVUVvZZ
             
3.A      12,25    
1.A            
2.A      1     
4.A       1,25    
6.A      13    
7.A            
8.A      1,75     
9.A2           

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
 0001
3.A5500
1.A4400
2.A3300
4.A4400
6.A8800
7.A3300
8.A151401
9.A4400

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
 000,0000,0000,00
3.A547194,2047194,2000,00
1.A417443,5017443,5000,00
2.A321872,6721872,6700,00
4.A421152,7521152,7500,00
6.A852465,5052465,5000,00
7.A329999,6729397,6762,00
8.A151512100,80140893,871046,93
9.A4597149,25597149,2500,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku1101011117
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka   
Prvého ročníka   
Bežných tried   
Špeciálnych tried   
Pre nadaných   
Spolu   

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer
Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2019/2020 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2019/2020, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
NEBOJME SA SLOVENČINY 0 Mgr. Eva Kotalová
NEBOJME SA SLOVENČINY 0 Mgr. Eva Kotalová
VŠETKO, ČO NÁS BAVÍ0 Mgr. Mária Csatlósová
VŠETKO, ČO NÁS BAVÍ0 Mgr. Mária Csatlósová
ZUMBA0 RNDr. Marta Fótiová

Činnosť v čase mimoriadnej situácie

Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. O spôsobe vyučovania, metódach, formách a hodnotení informuje škola na príslušných miestach v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti.

Záver

Vypracoval: Mgr. Katarína Nyitraiová

V Svodíne, 19. novembra 2020

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Školská 2
    943 54 Svodín
  • +421-36-7594121

Fotogaléria