Navigácia

     Predstavenie školy :

 

ZŠ Svodín je plnoorganizovaná škola, ktorú navštevuje 45 žiakov. Škola má vlastnú budovu, ktorú tvorí 6 tried so spojenými ročníkmi. Škola plní predpísaný výchovno-vzdelávací plán pre ZŠ, pričom poskytuje výchovu a vzdelávanie žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Žiaci pochádzajú zväčša zo sociálne slabých a znevýhodnených rodín, z málo podnetného prostredia, čo vo veľkej miere ovplyvňuje poloha obce. Nachádzame sa na južnom Slovensku, v kraji s vysokou nezamestnanosťou. Z uvedenýh podmienok existencie sa odvíja aj fungovanie školy.  Materiálne vybavenie školy je veľmi  skromné, preto sa snažíme získavať finančné prostriedky formou rôznych projektov a grantov, aby sme sa postupne vyrovnávali ostatným školám. V roku 2012 sme v spolupráci s Centrom pre interkultúrny dialóg a s podporou Ministerstva financií SR zrekonštruovali priestory školy a vytvorili tak našim žiakom príjemnejšie a kreatívnejšie prostredie I napriek spomínaným negatívam  škola „žije“ pretože je našou povinnosťou  ponúkat’ deťom impulzy a podnety k tvorivosti, aktivite, či už počas vyučovania, alebo v mimovyučovacom  čase. Škola sa zapája do všetkých športových a vedomostných sút’aží a vedie bohatú krúžkovú činnost’, ktorá je zameraná na prírodovedné poznanie, technickú tvorivosť, zdravotnícku prípravu , športové hry, futbal a základy výpočtovej techniky.

Zapájame sa  do projektov „Škola podporujúca zdravie“ a " Strom života" .Osvedčenie o zaradení do národnej siete škôl s týmto projektom od nás vyžaduje plnenie úloh vyplývajúcich z Národného programu. V tejto oblasti realizujeme množstvo podujatí, ku ktorým tradične patrí výstava ovocia a zeleniny, výstava prác s vianočnou tematikou, výstava prác z ochrany životného prostredia, ako aj celoškolskú súťaž  tried o estetiku vnútorných i vonkąjších objektov školy.

 

PREDTÝM

     

POTOM
  

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Školská 2
    943 54 Svodín
  • +421-36-7594121

Fotogaléria